Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK )

BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

“AYNEN ELDİVEN” olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermekteyiz. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla tabi olduğumuz mevzuat gereği gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Şirketimiz tarafından işletilmekte olan www.ayneneldiven.com.tr internet sitemizi ziyaret etmeniz, sitemizde bulunan formları doldurmanız, şirketimiz ile iletişime geçmeniz nedeniyle, kişisel verileriniz Kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda işlenmektedir. İnternet sayfamızda yayımlanan Gizlilik ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, iş ortaklarımızı, ürün veya hizmet alan müşterilerimizi, potansiyel ürün veya hizmet alan kişiler ve internet sitemizi ziyaret eden ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde hazırlanmış olan işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

1.VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Aynen Eldiven Tekstil Ve Konfeksiyon Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“AYNEN ELDİVEN”) tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz; Kanun’un 4, 5 ve 6. Maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda aşağıda yazılı amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

  • Şirket hizmetlerini geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerinin sürdürülmesi,  reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi,
  • Şirketin finans ve muhasebe, idari, hukuki, teknik iş süreçlerini sürdürmek, yasal düzenlemeler gereğince, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, 
  • Müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşterilerin talep ve şikayet süreçlerinin sürdürülmesi,
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma başvuru süreçlerinin yerine getirilmesi, çalışanlar bakımından özlük dosyalarının oluşturulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Şirketin müşterileri, potansiyel müşterileri, iş ortakları, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu danışmanlar, ilgili üçüncü kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmelerin yapılması ve ifasının sağlanması,
  • Şirketin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü, şirketin hukuki ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle irtibatı, iletişimi sağlamak, şirketin kurumsal kalitesini sağlamak, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak,
  • Şirket faaliyetleri ile ilgili internet sayfamızı kullanmanız, internet sayfamızdaki formları doldurmanız için gerekli süreçlerin sürdürülmesi,
  • Ürün ve hizmetler ile ilgili olarak, ilgili kişi ve kuruluşlara satış işlemlerinin yapılması, satış işlemlerinin takip edilmesi, banka işlemlerinin yapılması, çek, senet, kredi kartı ve diğer ticari ödeme araçları ile ödeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Şirkete ait bina ve eklentilerinin fiziksel güvenliğinin, şirket bina giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması, çalışanlar ile yapılan iş sözleşmesi, şirket menfaati kapsamında işe devam ve kontrolün sağlanması,
  • Ürünlerimizin teslimatı ile ilgili işlemlerinin yapılması, takip edilmesi, sevkiyat sürecinin yönetimi, gümrük işlemleri, dış ticaret sürecine ilişkin işlemleri yapmak.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Kimlik Bilgisi (Çalışanlar, çalışan adayları bakımından; kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, eş, çocuk, aile yakınlık bilgileri, medeni durum bilgisi, cinsiyet, paylaşılan resmi kimlik belgeleri üzerinde yer alan kimlik bilgileri)

İletişim Bilgisi (Müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, çalışanlar, çalışan adayları ve ilgili üçüncü kişilerin telefon numarası, fax numarası, iletişim adresi, e-posta adresi bilgisi)

Lokasyon Bilgisi (İlgili kişisel veri sahipleri bakımından; adres, konum bilgileri)

Özlük Bilgisi (Çalışanlar bakımından, iş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK işe giriş, çıkış bildirgesi, AGİ formu bilgisi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eş, çocuk yakınlık bilgisi, aile bireylerinin kimlik, nüfus kayıt bilgileri, işin niteliğine göre alınan zimmet belgesi, çalışma belgesi, istifa, fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, SGK kayıt bilgisi, hizmet dökümü, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, iş kazası bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, referans, bilgileri, askerlik durum bilgisi, banka hesap bilgileri, IBAN numarası bilgisi, çalışan adayları bakımından iş başvurusu formu üzerinde yazılı özlük bilgileri)

Hukuki İşlem Bilgisi (Şirket ile hukuki irtibatı bulunan ilgili kişiler bakımından; adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, arabulucular, iş mahkemeleri ve sair mahkemelere dair dava ve icra dosya bilgileri, soruşturma bilgisi)

Müşteri, Tedarikçi, Hizmet Sağlayan, İş Ortağı İşlem Bilgisi (Gerçek kişilere ait Ad, Soyadı, kimlik numarası, vergi numarası, vergi dairesi, oda sicil bilgileri, adres, konum, elektronik posta bilgileri, telefon iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, çek, senet, kredi kartı gibi ödeme bilgileri, finans, fatura, sevk irsaliyesi, ürün sipariş talep bilgisi, yetki, imza sirküleri, pazarlama, işlem güvenliği, risk yönetimi bilgisi, meslek, görev, unvan bilgisi, paylaşılan belgeler üzerinde yer alan görsel fotoğraf bilgisi, paylaşılan resmi kimlik belgeleri üzerinde yazılı kişisel bilgiler, tüzel kişi yetkilisi ve çalışanlarına ait kimlik, iletişim, lokasyon, görev, meslek ve unvan bilgileri)

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi (Ürün veya hizmet alan müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçi, hizmet sağlayıcıları, iş ortakları ile tüzel kişi temsilcileri ve çalışanları, şirket ortakları, şirket çalışanları, çalışan adayları, ziyaretçilerin ve ilgili üçüncü kişilerin, şirkete ait fabrika, bina, otopark ve eklentilerinde alınan kamera kayıt bilgileri, çalışanlar bakımından işyeri giriş çıkış kayıt bilgileri),

İşlem Güvenliği Bilgisi (Şirket temsilcileri ve çalışanların kullandıkları yazılım, donanım, uygulamalara ait kullanıcı adı ve parola bilgileri, log kayıtları bilgisi)

Risk Yönetimi (Hissedar/ortak, çalışanlar, müşteriler, tedarikçi çalışanı ve yetkilisi ile yetkili temsilciler bakımından ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler)

Finans Bilgisi (Müşteriler ve tedarikçiler bakımından; fatura, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, banka hesap numarası, ıban numarası, kredi kartı bilgileri, çek, senet, mail order, ödeme, sigorta poliçesi, sözleşme bilgisi, malvarlığı bilgileri, banka hesap bilgileri, cari hesap bilgileri, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen finans bilgileri, çalışanlar, şirket hissedarları bakımından banka hesap bilgileri, ıban numarası, beyannameler, diğer finans bilgileri),

Mesleki Deneyim Bilgisi (Çalışanlar, çalışan adayları bakımından, öğrenim, meslek kursları, iş tecrübesi bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ruhsat, ehliyet bilgileri, kullanılan araç yeterlilik bilgileri, bildirilen formlardaki diğer mesleki bilgileri, şirket ortakları, müşteriler, iş ortakları, hizmet sağlayan tedarikçi yetkilisi ve çalışanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve personeli bakımından görev, unvan, meslek bilgisi, sicil, uzmanlık, eğitim, diploma, sertifika, yeterlilik bilgileri),

Görsel Kayıtlar (İlgili kişi bakımından; doldurulan, basılı formlar, diploma, sertifika, paylaşılan evrak ve resmi belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, işe başvuru ve şirket faaliyetleri kapsamında gerektiğinde alınan fotoğraflar, paylaşılan fotoğraf ve görüntüleriniz)

Sağlık Bilgisi (Çalışanlar ve çalışan adayları için iş başvuru formlarında yazılı sağlık durum bilgileri, çalışanlar için sağlık raporları, genel sağlık raporu tetkikleri, HES kodu, salgın hastalık bilgisi, kan grubu bilgisi, laboratuvar tetkikleri, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri)

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirlerine dair bilgiler (Çalışanlar için adli sicil kaydı, çalışanlar ve çalışan adayları için hükümlülük, adli durum bilgileri),

Kurumsal iletişim hizmetleri vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen kişisel bilgileriniz.

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; ikinci maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; şirket temsilcilerimize, iş ortaklarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında, çalışanların sağlık bilgilerinin ilgili sağlık hizmeti alınan kişi ve kuruluşlara ve sigorta şirketlerine, ilgili kişilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara, finans kuruluşlarına, şirketimiz bünyesinde kullanılan bilgisayar işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının kurulması, programların bakım ve onarım işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla yazılım, donanım, bilişim ve teknoloji firmalarına, özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasın da ise, ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülen hallerde, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, icra dairelerine, Gümrük İdaresi, Vergi Daireleri, SGK olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI:

KVK Kanununun 4/2. maddesinde düzenlenen ilkeler uyarınca, verisi işlenen ilgili kişilerden ayrı ayrı toplanmak üzere “Açık Rıza Metinleri” almak suretiyle veya Kanunun 5/2, 6/3 maddelerinde öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından KVK Kurulundan gerekli izinler alınarak sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Bu kapsamda, 6698 sayılı yasanın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, gerekli tüm tedbirler alınarak, şirketimiz ile olan hukuki ilişkiniz ve faaliyetiniz kapsamında kişisel bilgileriniz, mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilecektir. 

6.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz; şirket faaliyetleri kapsamında, belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, başvuru formlarının doldurulması, özlük dosyalarının oluşturulması, sözleşmelerin düzenlenmesi, ifası, muhasebe, mali ve sosyal hakların tesisi ve sürdürülmesi için finans bilgilerinin işlenmesi, satın alma, pazarlama, planlama, kalite ve kurumsal gelişimin sağlanması amacıyla alınan kişisel verilerin işlenmesi, şirket bina ve eklentilerinin, internet sitesinin ziyaret edilmesi, çağrı hizmetlerimizi aranması, şirket bina ve eklentilerinde iç ve dış mekan güvenliğini sağlamak amacıyla görüntülü kamera kayıt sisteminin kullanılması suretiyle, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmekte ve toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen ve aşağıda yazılı şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak; gerektiğinde Kanun’un 5/1- ‘’Açık rızanın alınması’’, 5/2- a)“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, c)’’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ç)‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, e)‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’, f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile Kanun’un 6/3. maddesi gereği “ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir” şeklinde belirtilen hukuki sebeplerine dayalı olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/1-h. maddesine uygun olarak belirtilen amaçlara sınırlı olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

7.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI (BAŞVURU HAKKI):

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi;  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Aynen Eldiven Tekstil Ve Konfeksiyon Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Kurtuluş O.S.B. Mah. Vezirli Cd. No:6 Gürsu Bursa Türkiye adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde yayımlanan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya şirkete ait ayneneldiven@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, kurumsal e-posta adresi olan info@ayneneldiven.com.tr adresine e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Şirketimize iletilen talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

AYNEN ELDİVEN TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres                      : Gürsu OSB, Kurtuluş OSB Mah. Zeki Müren Cad. No:6 16580 Gürsu/Bursa Türkiye                                

E-posta                  : info@ayneneldiven.com.tr

Web Sayfası       : www.ayneneldiven.com.tr

Telefon                  : +90 224 376 14 44

Fax                           : +90 224 376 14 39

İnternet sitemizde politikalarımızda belirtilen amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.